Ana Sayfa
 
 
Prof. Dr. Muhit Özcan

 • EĞİTİM

  1985 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu

  Yurtdışı Deneyimleri

  1992- Minesota Üniversitesi Hematoloji Klinik Laboratuvar ve Kemik İliği Nakli Ünitesi

  1995 – M.D. Anderson Kanser Merkezİ

 • İŞ DENEYİMİ

  1987 - 1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İhtisası

  1994 - 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İhtisası

  1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı

  1996 Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Yardımcı Doçenti

  1996 - 2003 Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı/ İç Hastalıkları Doçenti

  2003 - Halen Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı/ İç Hastalıkları Profesör

 • YÖNETSEL GÖREVLER

  2001- 2003 İbn-i Sina Hastanesi Döner Sermaye Koordinatör Yardımcısı

  2001- 2005 Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri

  2004 – 2007 İbn-İ Sina Hastanesi Başhekimi

  2005 – 2011 Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

  2011- Halen Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

  2015 – 41. European Society for Blood and Marrow Transplantation Kongresi Eş Başkanı

  2017-Halen – İyilik Sağlık Bülteni Editörü

  2017 -Halen –  Türkiye’de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları Dergisi Editörü

 • ÜYE BULUNDUĞU DERNEKLER

  Türk Hematoloji Derneği (THD)

  American Society of Hematology (ASH)

  European Hematology Association (EHA)

  Europan Society of Blood and Marrow Transplantation(EBMT)

  American Socieyt of Clinical Oncology (ASCO)

 • KLİNİK ARAŞTIRMALAR

  • Standart İndüksiyon Tedavisi İçin Uygun Olmayan, Daha Önce Tedavi Almamış Akut Miyeloid Lösemi Hastası Gönüllülerde Azasitidin Venetoklaks Kombinasyonu İle Azasitidin'in Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirildiği Randomize, Çift-Kör, Plasebo Kontrollü Faz III Araştırma

  • Kronik Lenfositik Lösemi/Küçük Lenfositik Lenfoma hastalarında birinci basamak tedavi olarak İbrutinib ile Venetoklaks kombinasyonunun, Klorambusil ile Obinutuzumab kombinasyonuyla karşılaştırıldığı randomize, açık-etiketli, Faz III çalışma

  • Yeni tanı Mantle Hücreli Lenfoma Hastalarında Bendamustin ve Rituksimab Kombinasyonu ile birlikte bir Bruton Tirozin Kinaz(BTK) İnhibitörü olan PCI-32765 (İbrutinib)'in Randomize, Çift-Kör, Plasebo-kontrollü Faz 3 Çalışması

  • Hematolojik Malignitesi  olan Hastalarda İbrutinib-Nivolumab Kombinasyonunun, Güvenlilik Farmakokinetik, Farmakodinamik ve Ön Etkinliğinin Değerlendirildiği Faz 1/2a Çalışma

  • Daha Önce Tedavi Edilmiş İndolent Non-Hodgkin Lenfoma (iNHL) Hastalarında Bendamustin ve Rituksimab (BR) veya Rituksimab, Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkristin ve Prednizon (R-CHOP) ile Kombine Olarak Bir Bruton Tirozin Kinaz İnhibitörü Olan PCI-32765’in (İbrutinib) Kullanımının Araştırıldığı Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 3 Çalışması 

  • Daha önce Tedavi Edilmemiş Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında  Polatuzumab  Vedotin ile Birlikte Uygulanan Rituksimab ve CHP'nin (R-CHP)  Etkililik ve Güvenliliğinin Rituksimab ve CHOP (R-CHOP) ile Karşılaştırıldığı Faz III, Çok merkezli, Randomize, Çift Kör,Plasebo Kontrollü Çalışma

  • Relaps, indolan veya agresif, NonHodgkin lenfomalı hastalarda intravenöz PI3K inhibitörü BAY 80-6946’nın açık etiketli, kontrollü olmayan Faz II çalışması”

  • Relaps gelişen, indolan B-hücreli non-Hodgkin lenfoma (iNHL) tanılı hastalarda copanlisibin rituksimab ile kombinasyonunun etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği randomize, çift kör, plasebo kontrollü Faz III çalışması(CHRONOS-3)

  • Relaps gelişen indolan non-Hodgkin lenfoma (iNHL) tanılı hastalarda intravenöz PI3K inhibitörü copanlisib ve standart immünokemoterapi kombinasyonunun standart immünokemoterapiyle karşılaştırıldığı Faz III, randomize, çift kör, kontrollü, çok merkezli bir çalışma (CHRONOS-4)

  • Kök Hücre Transplantasyonuna veya Kemoterapiye uygun olmayan Relaps veya Refrakter Hodgkin Lenfoma Hastalarında Tek kollu Brentuksimab Vedotin Araştırması

  • Relaps veya Refrakter Sistemik Anaplastik Büyük Hücreli Lenfomalı Hastalarda Brentuksimab Vedotin ile Açık Etiketli, Tek Kollu Faz III Çalışma

  • Relaps veya Relaps Refrakter Multiple Miyelomlu Gönüllülerde Bortezomib ve Deksametazon ile Kombinasyonda Ibrutinib'in Değerlendirildiği Açık Etiketli Çalışma

  • Düşük Tümör Yüklü Foliküler Lenfoma Hastalarında Birinci Basamak İmmünoterapiTedavisi Olarak Ritüksimab'a karşı SAIT101' in Etkililiği, Güvenliği ve Immünojenisitesinin Değerlendirildiği, Randomize Çift Kör,Çok Merkezli,Çok Uluslu Araştırma

  • Relaps Olmuş veya Refrakter Periferik-T Hücreli Lenfoma Hastalarında Alisertib (MLN8237) veya Araştırıcının Seçtiği Tek Ajanı Karşılaştıran Faz III Randomize İki Kollu Açık Etiketli Uluslararası Araştırma

  • Relaps veya Refrakter Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfomalı (PMBHL) veya Relaps veya Refrakter Richter Sendromlu ( rrRs) Gönüllülerde Pembrolizumabın (MK-3475) Faz II Çalışması

  • Relaps veya refrakter foliküler veya diffüz büyük b hücreli lenfomada Polatuzumab Vedatinin (DCDS4501A) Bendamustin artı Rituximab veya Obinituzumab ile kombinasyonunun, güvenliğinin, tolerabilitesinin ve anti-tümör aktivitesinin değerlendirildiği bir FAZIB/II Çalışması

  • Relaps veya Refrakter Klasik Hodgkin Lenfoması olan Gönüllülerde Pembrolizumab ile Brentuksimab Vedotini Karşılaştıran, Faz III, Randomize, Açık-Etiketli Klinik Çalışma-MK3475-204

 • YAYINLAR

  Copanlisib plus rituximab versus placebo plus rituximab in patients with relapsed indolent non-Hodgkin lymphoma (CHRONOS-3): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial.
  Matasar MJ, Capra M, Özcan M, Lv F, Li W, Yañez E, Sapunarova K, Lin T, Jin J, Jurczak W, Hamed A, Wang MC, Baker R, Bondarenko I, Zhang Q, Feng J, Geissler K, Lazaroiu M, Saydam G, Szomor Á, Bouabdallah K, Galiulin R, Uchida T, Soler LM, Cao A, Hiemeyer F, Mehra A, Childs BH, Shi Y, Zinzani PL.

  Pembrolizumab versus brentuximab vedotin in relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma (KEYNOTE-204): an interim analysis of a multicentre, randomised, open-label, phase 3 study.
  Kuruvilla J, Ramchandren R, Santoro A, Paszkiewicz-Kozik E, Gasiorowski R, Johnson NA, Fogliatto LM, Goncalves I, de Oliveira JSR, Buccheri V, Perini GF, Goldschmidt N, Kriachok I, Dickinson M, Komarnicki M, McDonald A, Ozcan M, Sekiguchi N, Zhu Y, Nahar A, Marinello P, Zinzani PL

  Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm: Single Center Experience on a Rare Hematological Malignancy.
  Narli Ozdemir Z, Cengiz Seval G, Sahin U, Uslu A, Gunduz M, Civriz Bozdag S, Toprak SK, Kurt Yuksel M, Topcuoglu P, Kuzu I, Ozcan M, Gurman G, Ilhan O.

  Efficacy and safety of copanlisib in patients with relapsed or refractory marginal zone lymphoma.
  Panayiotidis P, Follows GA, Mollica L, Nagler A, Özcan M, Santoro A, Stevens D, Trevarthen D, Hiemeyer F, Garcia-Vargas J, Childs BH, Zinzani PL, Dreyling M.

  Highlighting the Prognostic Importance of Measurable Residual Disease Amongst Acute Myeloid Leukemia Risk Factors.
  Narlı Özdemir Z, Şahin U, Dalva K, Baltacı MA, Uslu A, Öztürk C, Cengiz Seval G, Toprak SK, Kurt Yüksel M, Topçuoğlu P, Arslan Ö, Özcan M, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Civriz Bozdağ

  Melphalan pharmacokinetics and transplant related toxicity during autologous stem cell transplantation.
  Sahin U, Soydan E, Gokmen A, Ozcan M, Arslan O.

  Thyroid dysfunctions in adult patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
  Ataca Atilla P, Akkus E, Atilla E, Gokmen N, Civriz Bozdag S, Kurt Yuksel M, Toprak SK, Baskal N, Akan H, Demirer T, Topcuoglu P, Arslan O, Ilhan O, Ozcan M, Beksac M, Gurman G.

  Nivolumab for relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: real-life experience.

  Bekoz H, Ozbalak M, Karadurmus N, Paydas S, Turker A, Toptas T, Tuglular TF, Altuntas F, Cakar MK, Sonmez M, Gulbas Z, Demir N, Kaynar L, Yildirim R, Karadogan I, Arat M, Kapucu I, Aslan NA, Ozkocaman V, Turgut M, Yuksel MK, Ozcan M, Hacioglu SK, Barista I, Demirkaya M, Saydam G, Toprak SK, Yilmaz M, Demirkol O, Ferhanoglu B.

  • Long-term safety and efficacy of the PI3K inhibitor copanlisib in patients with relapsed or refractory indolent lymphoma: 2-year follow-up of the CHRONOS-1 study.

  Dreyling M, Santoro A, Mollica L, Leppä S, Follows G, Lenz G, Kim WS, Nagler A, Dimou M, Demeter J, Özcan M, Kosinova M, Bouabdallah K, Morschhauser F, Stevens DA, Trevarthen D, Munoz J, Rodrigues L, Hiemeyer F, Miriyala A, Garcia-Vargas J, Childs BH, Zinzani PL.

  Long-term results of brentuximab vedotin in relapsed and refractory Hodgkin lymphoma: multi-center real-life experience.

  Özbalak M, Salihoğlu A, Soysal T, Karadoğan İ, Paydaş S, Özdemir E, Yıldız B, Karadurmuş N, Kaynar L, Yagci M, Özkocaman V, Topçuoğlu P, Özcan M, Birtaş E, Göker H, Ferhanoglu B.

  ROBUST: A Phase III Study of Lenalidomide Plus R-CHOP Versus Placebo Plus R-CHOP in Previously Untreated Patients With ABC-Type Diffuse Large B-Cell Lymphoma

  Grzegorz S. Nowakowski ,Annalisa Chiappella, Randy D. Gascoyne, David W. Scott , MBChB, Qingyuan Zhang, Wojciech Jurczak, Muhit Özcan ,Xiaonan Hong, Jun Zhu , Jie Jin, David Belada, Juan Miguel Bergua , Francesco Piazza, Heidi Mócikova, Anna Lia Molinari, Dok Hyun Yoon, Federica Cavallo, Monica Tani, Kazuhito Yamamoto, Koji Izutsu, Koji Kato, Myron Czuczman, Sarah Hersey, Adrian Kilcoyne, Jacqueline Russo, Krista Hudak, Jingshan Zhang, Steve Wade,Thomas E. Witzig, and Umberto Vitoloon behalf of the ROBUST Trial Investigators,

  Biomarkers of response to ibrutinib plus nivolumab in relapsed diffuse large B-cell lymphoma, follicular lymphoma, or Richter's transformation
  Brendan P.Hodkinson, Michael Schaffer,Joshua D.Brody, Wojciech Jurczak, CeciliaCarpio, DinaBen-Yehuda, Irit Avivi, Ann Forslund, Muhit Özcan, JohnAlvarez, Rob Ceulemans, NeleFourneau, AnasYounes,  Sriram Balasubramaniana

   • A phase 2 study of ibrutinib in combination with bortezomib and dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma.
  Hajek RPour LOzcan MMartin Sánchez JGarcía Sanz RAnagnostopoulos AOriol ACascavilla NTerjung ALee YBriso EMDobkowska EHauns BŠpička I.

  Long-term safety and efficacy of the PI3K inhibitor copanlisib in patients with relapsed or refractory indolent lymphoma: 2-year follow-up of the CHRONOS-1 study.
  Dreyling M, Santoro A, Mollica L, Leppä S, Follows G, Lenz G, Kim WS, Nagler A, Dimou M, Demeter J, Özcan M, Kosinova M, Bouabdallah K, Morschhauser F, Stevens DA, Trevarthen D, Munoz J, Rodrigues L, Hiemeyer F,Miriyala A, Garcia-Vargas J, Childs BH, Zinzani PL

  Polatuzumab Vedotin in Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma
  Laurie H. Sehn; Alex F. Herrera; Christopher R. Flowers; Manali K. Kamdar; Andrew McMillan; Mark Hertzberg; Sarit Assouline; Tae Min Kim; Won Seog Kim; Muhit Ozcan; Jamie Hirata; Elicia Penuel; Joseph N. Paulson; Ji Chen; Grace Ku; and Matthew J. Matasar

  Pembrolizumab in Relapsed or Refractory Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma
  Philippe Armand; Scott Rodig; Vladimir Melnichenko; Catherine Thieblemont; Kamal Bouabdallah; Gayane Tumyan; Muhit Özcan; Sergio Portino; Laura Fogliatto; Maria D. Caballero; Jan Walewski; Zafer Gulbas; Vincent Ribrag; Beth Christian; Guilherme Fleury Perini; Gilles Salles; Jakub Svoboda; Jasmine Zain; Sanjay Patel; Pei-Hsuan Chen; Azra H. Ligon; Jing Ouyang; Donna Neuberg; Robert Redd; Arkendu Chatterjee; Arun Balakumaran; Robert Orlowski; Margaret Shipp and Pier Luigi Zinzani

  Copanlisib treatment of patients with relapsed or refractory marginal zone lymphoma
  Panayiotis Panayiotidis, Adam Kellner, George Fellows, Luigina Mollica, Arnon Nagler, Muhit Özcan, Armando Santoro, Florian Hiemeyer, Li Liu, Jose Garcia-Vargas, Barrett H Childs, Pier Luigi Zinzani, Martin Dreyling

  Upper respiratory viral infections in patients with haematological malignancies after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation: a retrospective study.
  Atilla ESahin DAtilla PADolapci ITekeli ABozdag SCYuksel MKToprak SKIlhan OArslan   OOzcan MGurman GTopcuoglu P.

  Is cytomegalovirus a risk factor for haemorrhagic cystitis in allogeneic haematopoietic stem cell transplantation recipients?
  Atilla EYalciner MAtilla PAAtes CBozdag SCYuksel MKToprak SK,  Gunduz MOzen MAkan HDemirer TArslan OIlhan OBeksac MOzcan MGurman GTopcuoglu P.

  • Adjuvant everolimus in high-risk diffuse large B-cell lymphoma: final results from the PILLAR-2 randomized phase III trial
  T E Witzig, K Tobinai, L Rigacci, T Ikeda, A Vanazzi, M Hino, Y Shi, J Mayer, L J Costa, C D Bermudez Silva, J Zhu, D Belada, K Bouabdallah, J G Kattan, J Kuruvilla, W S Kim, J -F Larouche, M Ogura, M Ozcan, L Fayad, C Wu, J Fan, A -L Louveau , M Voi, F Cavalli

  • Prospective study of brentuximab vedotin in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma patients who are not suitable for stem cell transplant or multi-agent chemotherapy.
  Walewski JHellmann ASiritanaratkul NOzsan GHOzcan MChuncharunee SGoh   ASJurczak WKoren JPaszkiewicz-Kozik EWang BSingh SHuebner DEngert Avon Tresckow B.

  • Safety and activity of ibrutinib in combination withnivolumab in patients with relapsed non-Hodgkin lymphomaor chronic lymphocytic leukaemia: a phase 1/2a study
  Anas Younes, Joshua Brody, Cecilia Carpio, Armando Lopez-Guillermo, Dina Ben-Yehuda, Burhan Ferhanoglu, Arnon Nagler, Muhit Ozcan,Irit Avivi, Francesc Bosch, Maria Dolores Caballero Barrigón, Andrzej Hellmann, Bryone Kuss, David D F Ma, Fatih Demirkan, Münci Yağci,Netanel A Horowitz, Paula Marlton, Raul Cordoba, Tomasz Wrobel, Daniela Buglio, Michael Streit, Brendan P Hodkinson, Michael Schaffer,John Alvarez, Rob Ceulemans, Sriram Balasubramanian, Jan de Jong, Shean-Sheng Wang, Nele Fourneau, Wojciech Jurczak

  Allogeneic Transplantation In Chronic Myeloid Leukemia And The Effect Of Tyrosine Kinase Inhibitors On Survival, A Quasi-Experimental Study Mehmet Özen; Celalettin Üstün; Bengi Öztürk; Pervin Topçuoğlu; Mutlu Arat; Mehmet Gündüz; Erden Atilla; Gülşen Bolat; Önder Arslan; Taner Demirer; Hamdi Akan; Osman İlhan; Meral Beksaç; Günhan Gürman; MuhitÖzcan. In: Turkish Journal of Hematology, Vol 34, Iss 1, Pp 16-26 (2017)

  The Role of Azacitidine in the Treatment of Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia: Results of a Retrospective Multicenter Study Anıl Tombak; Mehmet Ali Uçar; Aydan Akdeniz; Eyüp Naci Tiftik; Deniz Gören Şahin; Olga Meltem Akay; Murat Yıldırım; Oral Nevruz; Cem Kis; Emel Gürkan; Şerife Medeni Solmaz; Mehmet Ali Özcan; Rahşan Yıldırım; İlhami Berber; Mehmet Ali Erkurt; Tülin Fıratlı Tuğlular; Pınar Tarkun; İrfan Yavaşoğlu; Mehmet Hilmi Doğu; İsmail Sarı; et al. In: Turkish Journal of Hematology, Vol 33, Iss 4, Pp 273-280 (2016)

  Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for refractory mycosis fungoides (MF) and Sezary syndrome (SS) Atilla, Erden; Atilla, Pinar Ataca; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Akay, Bengu Nisa; Sanli, Hatice; Gurman, Gunhan; OzcanMuhit. In: International Journal of Hematology. Sept, 2017, Vol. 106 Issue 3, p426, 5 p.

  Subsequent malignancies after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation Gunduz, Mehmet; Ozen, Mehmet; Aahin, UAur; Toprak, Selami Kocak; Civriz BozdaA, Sinem; Kurt Yuksel, Meltem; Arslan, Onder; OzcanMuhit; Demirer, Taner; Beksac, Meral; A[degrees]lhan, Osman; Gurman, Gunhan; TopcuoAlu, Pervin. In: Clinical Transplantation. July 2017, Vol. 31 Issue 7, n/a

  Ruxolitinib Treatment in a Patient with Primary Myelofibrosis Resistant to Conventional Therapies and Splenectomy: A Case Report Meltem Aylı; Muhit Özcan; Güldane Cengiz Seval. In: Turkish Journal of Hematology, Vol 32, Iss 2, Pp 180-183 (2015)

  Treatment of Acute Myeloid Leukemia in Adolescent and Young Adult Patients Guldane Cengiz Seval; Muhit Ozcan. In: Journal of Clinical Medicine, Vol 4, Iss 3, Pp 441-459 (2015); MDPI AG, 2015.

  Treatment with methotrexate, rituximab, and cytosine arabinoside followed by autologous stem cell transplantation in primary central nervous system lymphoma: A single-center experience Atilla, Pinar Ataca; Atilla, Erden; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Demirer, Taner; Ilhan, Osman; Arslan, Onder; Gurman, Gunhan; OzcanMuhit. In Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy. March 2018 11(1):13-17

  Successful Desensitization of a Patient with Rituximab Hypersensitivity Pinar Ataca; Erden Atilla; Resat Kendir; Sevim Bavbek; Muhit Ozcan. In: Case Reports in Immunology, Vol 2015 (2015); Hindawi Limited, 2015.

  How Does Influenza A (H1N1) Infection Proceed in Allogeneic Stem Cell Transplantation Recipients? Sinem Civriz Bozdağ; Gülden Bozkurt; Pervin Topcuoglu; Alpay Azap; Muhit Özcan; Nahide Konuk. In: Turkish Journal of Hematology, Vol 29, Iss 1, Pp 63-66 (2012)

  A rare complication after allogeneic stem cell transplantation: post-transplant erythrocytosis Atilla, Erden; Topcuoglu, Pervin; Ataca, Pinar; Pekcan, Gultekin; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; OzcanMuhit; Gurman, Gunhan; Toprak, Selami Kocak. In: Clinical Transplantation. June 2016, Vol. 30 Issue 6, p669, 4 p.

  Simultaneous occurrence of Kaposi’s sarcoma and nodular lymphocyte predominant subtype of Hodgkin’s lymphoma in the same lymph node Muhit  Özcan; Şule Mine Bakanay; Işınsu Kuzu; Berna Savaş; Gülşah Kaygusuz; Duygu Kankaya. In: Turkish Journal of Hematology, Vol 26, Iss 04, Pp 201-203 (2009)

  Phosphatidylinositol 3-Kinase Inhibition by Copanlisib in Relapsed or Refractory Indolent Lymphoma Dreyling, Martin; Santoro, Armando; Mollica, Luigina; Leppa, Sirpa; Follows, George A.; Lenz, Georg; Kim, Won Seog; Nagler, Arnon; Panayiotidis, Panayiotis; Demeter, Judit; OzcanMuhit; Kosinova, Marina; Bouabdallah, Krimo; Morschhauser, Franck; Stevens, Don A.; Trevarthen, David; Giurescu, Marius; Cupit, Lisa; Liu, Li; Koechert, Karl; Seidel, Henrik; Pena, Carol; Yin, Shuxin; Hiemeyer, Florian; Garcia-Vargas, Jose; Childs, Barrett H.; Zinzani, Pier Luigi. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; DEC 10 2017; 35; 35; p3898-p+

  Treatment of Acute Myeloid Leukemia in Adolescent and Young Adult Patients Muhit  Ozcan; Guldane Cengiz Seval. In: Journal of Clinical Medicine, Vol 4, Iss 3, Pp 441-459 (2015); Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2015. Language: English, Veritabanı: OpenAIRE

  Long-Term Results of Brentuximab Vedotin in Relapsed and Refractory Hodgkin Lymphoma: Multi-Center Real-Life Experience Ferhanoglu, A. Burhan; Ozbalak, Murat; Salihoglu, Ayse; Soysal, Teoman; Karadogan, Ihsan; Paydas, Semra; Ozdemir, Evren; Yildiz, Birol; Karadurmus, Nuri; Kaynar, Leylagul; Yegin, Zeynep Arzu; Ozbalak, Ezgi Pinar; Sucak, Gulsan; Ozkocaman, Vildan; Topcuoglu, Pervin; OzcanMuhit; Birtas, Elif; Goker, Hakan. BLOOD; DEC 7 2017; 130

  Primary Pulmonary Extranodal Marginal Zone Lymphoma: An Atypical Radiological Pattern. Kabalak, Pınar Akın; Öz, Miraç; Kankaya, Duygu; Çiledağ, Aydın; Atatsoy, Çetin; ÖzcanMuhit; Kumbasar, Özlem Özdemir. Respiratory Case Reports, 2017, Vol. 6 Issue 3, p166-169, 4p.

  Short and long term effects of granulocyte colony-stimulating factor during induction therapy in acute myeloid leukemia patients younger than 65: Results of a randomized multicenter phase III trial Beksac, Meral; Ali, Ridvan; Ozcelik, Tulay; OzcanMuhit; Ozcebe, Osman; Bayik, Mahmut; Paydas, Semra; Buyukasik, Yahya; Ilhan, Osman; Ozkalemkas, Fahir; Gurman, Gunhan; Uysal, Akin; Akan, Hamdi; Soydan, Ender Akcaglayan; Tunali, Ahmet. In Leukemia Research. 2011 35(3):340-345

  Case-matched comparison with standard versus reduced intensity conditioning regimen in chronic myeloid leukemia patients Topcuoglu, Pervin; Arat, Mutlu; OzcanMuhit; Arslan, Onder; Ilhan, Osman; Beksac, Meral; Gurman, Gunhan. In: Annals of Hematology. April 2012, Vol. 91 Issue 4, p577, 10 p.;

  How does influenza a (H1N1) infection proceed in allogeneic stem cell transplantation recipients / Influenza A (H1N1) Infeksiyonu Allojeneik Nakil Hastalarinda Nasil Seyrediyor? Bozdag, Sinem Civriz; Bozkurt, Gulden; Topcuoglu, Pervin; Azap, Alpay; OzcanMuhit; Konuk, Nahide; Arslan, Onder. In: Turkish Journal of Hematology. March 2012, Vol. 29 Issue 1, p63, 4p.

  The effect of CD34 count and clonogenic potential of hematopoietic stem cells on engraftment Sarı, Tamer; Yüksel, Meltem Kurt; Topçuoğlu, Pervin; Tol, Meltem; Ayyıldız, Erol; Özcan, Muhit; İlhan, Osman. In Transfusion and Apheresis Science. 2010 43(3):315-320

  Aplastic anemia and clopidogrel/ Nonfatal aplastic anemia associated with clopidogrel Muhit  Özcan; Sinem Civriz Bozdağ. In: Anadolu Kardiyoloji Dergisi, Vol 11, Iss 03, Pp 276-277 (2011)

  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI Th1/Th2 SİTOKİNLER VE SOLUBL ADEZYON MOLEKÜLLERİ: KÖK HÜCRE KAYNAĞI VE DALTEPARİN KULLANIMIN ETKİLERİ ÇELEBİ, Harika; ÖZCANMuhit; ARAT, Mutlu; DALVA, Klara, Ankara Üniversitesi; Language: Turkish

  HEPARİNE BAĞLI TROMBOSITOPENI ÇELEBİ, Harika; ÖZCANMuhit, Ankara Üniversitesi; Language: Turkish

  A Quasi-Experimental Study Analyzing the Effectiveness of Portable High-Efficiency Particulate Absorption Filters in Preventing Infections in Hematology Patients during Construction Ozen, Mehmet; Yilmaz, Gulden; Coskun, Belgin; Topcuoglu, Pervin; Ozturk, Bengi; Gunduz, Mehmet; Atilla, Erden; Arslan, Onder; OzcanMuhit; Demirer, Taner; Ilhan, Osman; Konuk, Nahide; Balik, Ismail; Gurman, Gunhan; Akan, Hamdi.TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY; 2016; 33; 1; p41-p47

  Fertility After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A 23-Year Review From A Tertiary Hospital Atilla, Pinar Ataca; Atilla, Erden; Ediboglu, Elif; Bozdag, Sinem C.; To-Prak, Selami K.; Arslan, Onder; OzcanMuhit; Gurman, Gunhan; Topcuoglu, Pervin. UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI; 2016; 26; 3; p145-p152

  Real-World Data in Relapsed Refractory Myeloma Patients Treated with Carfilzomib, a Multicenter Turkish Experience Sevindik, Omur Gokmen; Pehlivan, Mustafa; Tuglular, Tulin F.; Solmaz, Serife M.; Dogu, Mehmet Hilmi; Yalniz, Fevzi; Ural, Ali Ugur; Yegen, Zafer Serenli; Arat, Mutlu; Ozkocaman, Vildan; Umit, Elif G.; Haydaroglu, Handan; Sonmez, Sahin Mehmet; Turgut, Mehmet; OzcanMuhit; Arslan, Onder; Aydin, Yildiz; Elibol, Tayfun; Olgun, Aybuke Harmandali; Bayar, Banu; Tombak, Anil; Aydogdu, Ismet; Ozsan, Guner Hayri. BLOOD; DEC 7 2017; 130

  Treatment of aplastic anemia: Experience of İbn-i Sina Hospital İLHAN, Osman; BAKANAY, Ş. Mine; ARAT, Mutlu; ÖZCANMuhit; ÇELEBİ, Harika; GÜRMAN, Günhan; ARSLAN, Önder; AKAN, Hamdi; ÜSTÜN, Celalettin; AKÇAĞLAYAN, Ender; KONUK, Nahide; UYSAL, Akın; KOÇ, Haluk Turkish Journal of Hematology 2001,18(1):33-40, Ref:14

  A Case Report of the Modified Malmo Protocol: An Alternative Therapeutic Approach to Refractory Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura Yazman, Dilek; Konuk, Nahide; OzcanMuhit; Arat, Mutlu; Soydan, Ender; Arslan, Onder; Ilhan, Osman. In: Therapeutic Apheresis and Dialysis. June 2008, Vol. 12 Issue 3, p255, 4 p.

  Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent uygulanan hastalarda doku faktör prokoagülan aktivitesinin restenoz gelişimindeki rolü / Significance of tissue factor procoagulan activity as a risk factor for PTCA and stent restenosis TUTAR, Eralp; ÖZCANMuhit; KILIÇKAP, Mustafa; GÜLEÇ, Sadi; DİNÇER, İrem; KUMBASAR, Deniz; DALVA, Klara; PAMİR, Gülgün; ORAL, Derviş Medical Network Kardiyoloji 2000,7(3):214-218, Ref:21

  Retrospective Analysis Learn Conditioning for Autologous Stem Cell Transplantation Soydan, Ender; Gokmen, Ayla; Gokgoz, Zafer; Ilhan, Osman; Arslan, Onder; OzcanMuhit. BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION; MAR 2018; 24; 3; pS144-pS144

  The Treatment of Acquired Hemophilia with Combination Therapy of Immunosuppressives and Immunoadsorption. Bilgin, Aynur Uğur; ÖzcanMuhit; Ayyıldız, Erol; İlhan, Osman. Turkish Journal of Hematology. Jun2014, Vol. 31 Issue 2, p194-196. 3p.

  How to calculate the quantity of CD34+ cells infused? A single center cohort study based on actual, ideal or adjusted ideal body weight Topcuoglu, Pervin; Akcaglayan Soydan, Ender; Ekiz, Fuat; Ayyildiz, Erol; Dalva, Klara; OzcanMuhit; Arslan, Onder; Arat, Mutlu; Ilhan, Osman. In Transfusion and Apheresis Science. 2007 36(3):275-280 Language: English.

  Proper diagnosis of antithrombin III deficiency. Özdemir, Zehra Narlı; ÖzcanMuhitAnatolian Journal of Cardiology / Anadolu Kardiyoloji Dergisi. Apr2017, Vol. 17 Issue 4, p342-342. 2/3p.

  Antilymphocyte/Thymocyte Globulin for the Treatment of Steroid-Refractory Acute Graft-Versus-Host Disease: 20-Year Experience at a Single Center Ozen, Mehmet; Bozdag, Sinem C.; Cakmak, Guzin; Topcuoglu, Pervin; Eroglu, Ayse H.; Glunduz, Mehmet; Arslan, Onder; Demirer, Taner; Akan, Hamdi; Ilhan, Osman; Beksac, Meral; Gurman, Gunhan; OzcanMuhit. UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI; 2015; 25; 4; p236-p244,

  Hepatitis B virus vaccination of recipients and donors of allogeneic peripheral blood stem cell transplantation Ramazan, Idilman; Celalettin, Üstün; Selim, Karayalçn; Aslihan, Aktemel; Ahmet R, Turkyilmaz; MuhitÖzcan; Onder, Arslan; A Mithat, Bozdayi; David H, Van Thiel; Hamdi, Akan. In: Clinical Transplantation. Oct 01, 2003 17(5):438-443 Language: English,

  Monitoring of Peripheral Blood CD34+ Cell Counts on the First Day of Apheresis Is Highly Predictive for Efficient CD34+ Cell Yield Taner, Demirer; Osman, Ilhan; Meltem, Ayli; Mutlu, Arat; Mehmet, Dagl; MuhitOzcan; Rauf, Haznedar; Yasemin, Genc; Turgay, Fen; Erol, Ayyildiz; Suleyman, Dincer; Onder, Arslan; Gunhan, Gurman; Nahide, Konuk; Klara, Dalva; Akn, Uysal; Haluk, Koc; Gulsum, Ozet; Hamdi, Akan. In: Therapeutic Apheresis. Oct 01, 2002 6(5):384-389 Language: English

  Copanlisib in patients with relapsed or refractory indolent B-cell lymphoma: Primary results of the pivotal Chronos-1 study Dreyling, Martin; Santoro, Armando; Mollica, Luigina; Leppa, Sirpa; Follows, George A.; Lenz, Georg; Kim, Won Seog; Nagler, Arnon; Panayiotidis, Panayiotis; Demeter, Judit; OzcanMuhit; Kosinova, Marina; Bouabdallah, Krimo; Morschhauser, Franck; Stevens, Don A.; Trevarthen, David; Giurescu, Marius; Kupit, Lisa; Yin, Shuxin; Hiemeyer, Florian; Garcia-Vargas, Jose; Childs, Barrett H.; Zinzani, Pier Luigi. CANCER RESEARCH; JUL 2017; 77

  Hematopoietic stem cell transplantation from non-replicative hepatitis B virus carriers is safe Celalettin, Üstün; Ramazan, Idilman; Günhan, Gürman; MuhitÖzcan; Gülen, Akyol; Hamdi, Akan; Osman, Ilhan; Meral, Beksaç; Akn, Uysal; Nahide, Konuk; Selim, Karayalçn; Aylar, Poyraz; David, Van Thiel; Haluk, Koç. In: Journal of Hepatology. Aug 01, 1999 31(2):202-209 Language: English

  HEPARİNE BAĞLI TROMBOSITOPENI ÇELEBİ, Harika; ÖzcanMuhit. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1999. Language: Turkish, Veritabanı: OpenAIREÇELEBİ, Harika; ÖZCAN, Muhit, 01/01/1999 Language: Turkish

  Expression of IFITM1 in chronic myeloid leukemia patients Akyerli, Cemaliye Boylu; Beksac, Meral; Holko, Michelle; Frevel, Mathias; Dalva, Klara; Özbek, Uğur; Soydan, Ender; Özcan, Muhit; Özet, Gülsüm; İlhan, Osman; Gürman, Günhan; Akan, Hamdi; Williams, Bryan R.G.; Özçelik, Tayfun. In Leukemia Research. 2005 29(3):283-286 Language: English.

  The impact of granulocyte colony stimulating factor at content of donor lymphocytes collected for cellular immunotherapy Arat, Mutlu; Arslan, Önder; Gürman, Günhan; Dalva, Klara; Özcan, Muhit; Uğur, Aynur; Ilhan, Osman. In Transfusion and Apheresis Science. 2004 30(1):9-15 Language: English.

  Circulating CD44 and intercellular adhesion molecule-1 levels in low grade non-Hodgkin lymphoma and B-cell chronic lymphocytic leukemia patients during interferon-alpha-2a treatment Beksac, Meral; Arat, Mutlu; Akan, Hamdi; Koc, Haluk; Ilhan, Osman; OzcanMuhit. In: Cancer. Oct 1, 2000, Vol. 89 Issue 7, p1474, 8 p.; J.B. Lippincott Company 

  Extracorporeal photoimmunotherapy for the treatment of steroid refractory progressive chronic graft-versus-host disease Ilhan, Osman; Arat, Mutlu; Arslan, Önder; Ayyildiz, Erol; Sanli, Hatice; Beksac, Meral; Özcan, Muhit; Gürman, Günhan; Akan, Hamdi. In Transfusion and Apheresis Science. 2004 30(3):185-187 Language: English.

  Effects of replacement fluids on coagulation system used for therapeutic plasma exchange Tek, Ibrahim; Arslan, Önder; Arat, Mutlu; Özcan, Muhit; Akdağ, Beyza; İlhan, Osman. In Transfusion and Apheresis Science. 2003 28(1):3-7 Language: English.

  Favorable Treatment Alternative for Primary Central Nervous System Lymphoma: Combined Chemotherapy Regimen Consisting of High-Dose Methotrexate, Rituximab and Cytosine-Arabinoside Ataca, Pinar; Toprak, Selami Kocak; Atilla, Erden; Topcuoglu, Pervin; Yuksel, Meltem Kurt; Kaygusuz, Gulsah; Kuzu, Isinsu; Arslan, Onder; OzcanMuhit; Ilhan, Osman; Konuk, Nahide. BLOOD; DEC 6 2014; 124; 21

  The Treatment of Acquired Hemophilia with Combination Therapy of Immunosuppressives and Immunoadsorption Bilgin, Aynur Ugur; OzcanMuhit; Ayyildiz, Erol; Ilhan, Osman. TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY; JUN 2014; 31; 2; p194-p1996

  Proper diagnosis of antithrombin III deficiency Ozdemir, Zehra Narli; Ozcan, Muhit. ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY; APR 2017; 17; 4

  The effect of CD34 count and clonogenic potential of hematopoietic stem cells on engraftment Sari, Tamer; Yuksel, Meltem Kurt; Topcuoglu, Pervin; Tol, Meltem; Ayyildiz, Erol; Ozcan, Muhit; Ilhan, Osman.TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE; DEC 2010; 43; 3; p315-p320

  Phosphatidylinositol 3-Kinase Inhibition by Copanlisib in Relapsed or Refractory Indolent Lymphoma. Dreyling M; Santoro A; Mollica L; Leppä S; Follows GA; Lenz G; Kim WS; Nagler A; Panayiotidis P; Demeter J; Özcan M; Kosinova M; Bouabdallah K; Morschhauser F; Stevens DA; Trevarthen D; Giurescu M; Cupit L; Liu L; Köchert K; Seidel H; Peña C; Yin S; Hiemeyer F; Garcia-Vargas J; Childs BH; Zinzani PL, Journal Of Clinical Oncology: Official Journal Of The American Society Of Clinical Oncology [J Clin Oncol], ISSN: 1527-7755, 2017 Dec 10; Vol. 35 (35), pp. 3898-3905; Publisher: American Society of Clinical Oncology; PMID: 28976790

  Follow-up of del(5)q MDS patients with or without other chromosomal abnormalities Turedi, Ozlem; Ataca, Pinar; Tuncali, Timur; Atilla, Erden; Vicdan, Arzu; Durmaz, Ceren Damla; Dalva, Klara; Kutlay, Nuket Yurur; Karabulut, Halil Gurhan; Ruhi, Hatice Ilgin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Ilhan, Osman; Gurman, Gunhan; Tukun, Ajlan. CHROMOSOME RESEARCH; JUN 2015; 23; pS102-pS103

  REPORT: Differences in Liver Pathology and Clinical Outcome Between Two Patients with Hepatitis B Virus and Graft Versus Host Disease Üstün, Celalettin; Özcan, Muhit; Gürman, Günhan; Çakir, Mehtap; Erekul, Selim; Akyol, Gülen; Arat, Mutlu; Çelebi, Harika; Idlman, Ramazan; Ilhan, Osman; Demirer, Taner; Beksaç, Meral; Koç, Haluk. In Pathology and Oncology Research. September 1999 5(3):229-232 Language: English.

  Hematopoietic stem cell transplantation from non-replicative hepatitis B virus carriers is safe Üstün, Celalettin; Idilman, Ramazan; Gürman, Günhan; Özcan, Muhit; Akyol, Gülen; Akan, Hamdi; Ilhan, Osman; Beksaç, Meral; Uysal, Akin; Konuk, Nahide; Karayalçln, Selim; Poyraz, Aylar; Thiel, David Van; Koç, Haluk. In Journal of Hepatology. 1999 31(2):202-209 Language: English.

  A retrospective comparison of allogeneic peripheral blood stem cell and bone marrow transplantation results from a single center: A focus on the incidence of graft-vs.-host disease and relapse Ustun, Celalettin; Arslan, Onder; Beksac, Meral; Koc, Haluk; Gurman, Gunhan; Ozcelik, Tayfun; Yilmaz, Buket; Ilhan, Osman; Akan, Hamdi; OzcanMuhit; Demirer, Taner; Uysal, Akin; Konuk, Nahide; Arat, Mutlu; Dilek, Imdat; Celebi, Harika; Coskun, H. Senol. In Biology of Blood and Marrow Transplantation. 1999 5(1):28-35 Language: English.

  Follow-up of ADAMTS13 enzyme and its relationship with clinical events after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation Bozdag, Sinem Civriz; Gunaltay, Seda; Dalva, Klara; OzcanMuhit. BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS; APR 2009; 20; 3; p165-p169

  Aplastic anemia and clopidogrel/Nonfatal aplastic anemia associated with clopidogrel. Aplastik anemi ve klopidogrel/Klopidogrel ile ilişkili Ölümcül olmayan aplastik anemi. By: Bozdağ, Sinem Civriz; OzcanMuhit; Uz, Omer; Kardeşoğlu, Ejder. Anatolian Journal of Cardiology / Anadolu Kardiyoloji Dergisi. May2011, Vol. 11 Issue 3, p276-277. 2p.

  How does influenza A (H1N1) infection proceed in allogeneic stem cell transplantation recipients? / Influenza A (H1N1) infeksiyonu allojeneik nakil hastalarında nasıl seyrediyor? BOZDAĞ CİVRİZ, Sinem; BOZKURT, Gülden; TOPÇUOĞLU, Pervin; AZAP, Alpay; ÖZCANMuhit; KONUK, Nahide; ARSLAN, Önder Turkish Journal of Hematology 2012,29(1):63-66 Dil/Language: İngilizce - English

  The Detection of Flow Cytometric G-CSF Receptor Expression and its Effect on Therapy in Acute Myeloid Leukemia. Kutlay, Sim; Beksac, Meral; Dalva, Klara; Ilhan, Osman; Koc, Haluk; Akan, Hamdi; OzcanMuhit. Leukemia & Lymphoma, May2003, Vol. 44 Issue 5, p791, 5p. Publisher: Taylor & Francis Ltd.

  Incidence of Tuberculosis after bone marrow transplantation in a single center from Turkey. Arslan, Onder; Gurman, Gunhan; Dilek, Imdat; OzcanMuhit; Koc, Haluk; Ilhan, Osman; Akan, Hamdi; Konuk, Nahide; Uysal, Akin; Beksac, Meral. Haematologia , 1998, Vol. 29 Issue 1, p59, 4p, 1 Chart. Publisher: VSP International Science Publishers

  A rare complication after allogeneic stem cell transplantation: post-transplant erythrocytosis. English) ; Abstract available. By: Atilla E; Topcuoglu P; Ataca P; Pekcan G; Bozdag SC; Yuksel MK; Ozcan M; Gurman G; Toprak SK, Clinical Transplantation [Clin Transplant], ISSN: 1399-0012, 2016 Jun; Vol. 30 (6), pp. 669-72

  Whole Blood Tissue Factor Procoagulant Activity Remains Detectable during Severe Aplasia following Bone Marrow and Peripheral Blood Stem Cell TransplantationOzcanMuhit; Morton, Colleen T.; Solovey, Anna; Dandelet, Luke; Bach, Ronald R.; Hebbel, Robert P.; Slungaard, Arne; Key, Nigel S.. Thrombosis and Haemostasis , January 2001, Vol. 85 Issue: 2 p250-255, 6p.

  Circulating CD44 and intercellular adhesion molecule-1 levels in low grade non-Hodgkin lymphoma and B-cell chronic lymphocytic leukemia patients during interferon-α-2a treatment Meral Beksaç; Mutlu Arat; Hamdi Akan; Haluk Koç; Osman Ilhan; Muhit Özcan. Cancer, 1 October 2000, Vol. 89 Issue: 7 p1474-1481, 8p.

  Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in acute non‐lymphoblastic leukemia Arslan, Önder; Üstün, Celalettin; Arat, Mutlu; Çelebi, Harika; Akan, Hamdi; Beksaç, Meral; Ilhan, Osman; Gürman, Günhan; ÖzcanMuhit; Konuk, Nahide; Uysal, Akin; Koç, Haluk. Hematological Oncology, December 1998, Vol. 16 Issue: 4 p155-162, 8p.

  Randomised unicenter trial for comparison of three regimens in <i>de novo</i> adult acute nonlymphoblastic leukaemia Beksaç, Meral; Arslan, Önder; Koç, Haluk; Akan, Hamdi; Ilhan, Osman; Arat, Mutlu; ÖzcanMuhit; Gürman, Günhan; Konuk, Nahide; Uysal, Akin. Medical Oncology, September 1998, Vol. 15 Issue: 3 p183-190, 8p.

  Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) in acute myeloblastic leukemia (AML): A single center experience / Akut myeloblastik lösemide (AML) allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu (Allo-HKHT): Tek merkez deneyimi İLHAN, Osman; TOPÇUOĞLU, Pervin; ARAT, Murat; SOYDAN, Ender A.; YÜKSEL, Meltem K.; ARSLAN, Önder; ÖZCAN, Muhit; GÜRMAN, Günhan; DEMİRER, Taner; AKAN, Hamdi; KONUK, Nahide; UYSAL, Akın Turkish Journal of Hematology2008,25(2):87-93, Ref:36 Dil/Language: İngilizce – English

  T-helper-1 (Th1) and Th2 cytokines after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT / Allojenik hematopoetik hücre transplantasyonu (allo-HHT) sonrası T-helper-1 (TH1) ve TH2 sitokinler TOPÇUOĞLU, Pervin; BAKANAY, Şule Mine; DALVA, Klara; ARAT, Mutlu; BEKSAÇ, Meral; ÖZCAN, Muhit Turkish Journal of Hematology 2008,25(1):24-35, Ref:42 Dil/Language: İngilizce - English

  The role of ABO incompatibility in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation ARSLAN, Önder; COŞKUN, Hasan Şenol; ARAT, Mutlu; SOYDAN, Ender; ÖZCAN, Muhit; GÜRMAN, Günhan; ÇELEBİ, Harika; DEMİRER, Taner; AKAN, Hamdi; İLHAN, Osman; KONUK, Nahide; UYSAL, Akın; BEKSAÇ, Meral; KOÇ, HalukTurkish Journal of Hematology 2002,19(3):401-409, Ref:28 Dil/Language: İngilizce – English

  The incidence of hepatitis G virus in patients with hematological malignancies: The relationship to the number of blood and blood products transfusions İDİLMAN, Ramazan; ÜSTÜN, Celalettin; ASLAN, Önder; ÖZCAN, Muhit; ARAT, Mutlu; BOZKAYA, Hakan; BOZDAYI, Mithat; ŞENGEZER, Tijen; UZUNALİMOĞLU, Özden; DÖKMECİ, Abdulkadir; İLHAN, Osman; KOÇ, Haluk; AKAN, HamdiTurkish Journal of Hematology 2000,17(2):67-71, Ref:21 Dil/Language: İngilizce – English

  The relevance of T cells and follicular dendritic reticulum cells on predicting the clinical behaviour of follicular lymphomas Ozgun, Ayse; Kankaya, Duygu Enneli; Altas, Sare; Kaygusuz, Gulsah; Bakanay, Sule Mine; Ozcan, Muhit; Kuzu, Isinsu. VIRCHOWS ARCHIV; AUG 2007; 451; 2; p446-p446,

  Serum transforming growth factor beta 1 levels in multiple myeloma patients. COŞKUN, Hasan Şenol; İLHAN, Osman; ÖZCAN, Muhit; AYAZ, Selime; DALVA, Klara; ÜSTÜN, Celalettin; ARAT, Mutlu. Turkish Journal of Hematology, Mar2006, Vol. 23 Issue 1, p47-52, 6p.

  Thrombophilic gene mutations in cirrhotic patients with portal vein thrombosis. Ozlem Erkan; Abdurrahman M Bozdayi; Selcuk Disibeyaz; Dilek Oguz; Muhit Ozcan; Kadir Bahar; Selim Karayalcin; Ali Ozden; Hakan Bozkaya; Cihan Yurdaydin; Ozden Uzunalimoglu. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, Mar2005, Vol. 17 Issue 3, p339-343, 5p.

  Stem Cell Mobilisation with Cyclophosphamide, Paclitaxel (Or Etoposide) and Recombinant Granulocyte Colony Stimulating Factor (rh G-CSF): İbn-i Sina Experience. DEMİRER, Taner; ARAT, Mutlu; KOÇ, Haluk; ÜSTÜN, Celalettin; ÖZCANMuhit; GÜRMAN, Günhan; ARSLAN, Önder; ÇELEBİ, Harika; AVYILDIZ, Ender; İLHAN, Osman. Turkish Journal of Hematology, Sep1999 Supplement, Vol. 16, p83-84, 2p.

  Febrile neutropenia in a bone marrow transplantation unit Akan, Hamdi; Koç, Haluk; Arslan, Önder; Beksaç, Meral; İlhan, Osman; Gürman, Günhan; Özcan, Muhit; Üstün, Celalettin; Konuk, Nahide; Uysal, Akin. In International Journal of Antimicrobial Agents. 1997 8(2):127-130 Language: English.

  Monitoring of peripheral blood CD34+ cell counts on the first day of apheresis is highly predictive for efficient CD34+ cell yield. Demirer T; Ilhan O; Ayli M; Arat M; Dagli M; Ozcan M; Haznedar R; Genc Y; Fen T; Ayyildiz E; Dincer S; Arslan O; Gurman G; Konuk N; Dalva K; Uysal A; Koc H; Ozet G; Akan H, Therapeutic Apheresis: Official Journal Of The International Society For Apheresis And The Japanese Society For Apheresis [Ther Apher], ISSN: 1091-6660, 2002 Oct; Vol. 6 (5), pp. 384-9

  The autologous hematopoietic stem cell transplantation in adult patients with lymphoma: Turkish Bone Marrow Transplantation Registry results. Arpaci, Fıkret; Ataergın, Selmın; Gürman, Günhan; Çağirgan, Seçkın; Arat, Mutlu; Özet, Ahmet; Ayli, Meltem; ÖzcanMuhıt; Ünal, Alı; Soysal, Teoman; Koç, Yener; Büyükçelık, Abdullah; Öztürk, Ahmet; Ovali, Ercüment; Göker, Hakan; Şahın, Berksoy; Beşişik, Sevgı Kalayoğlu; Bayik, Mahmut; Bolaman, Zahıt; Bavbek, Sevıl. Turkish Journal of Cancer. Apr2007, Vol. 37 Issue 2, p45-53. 9p. ,

  Treatment of Aregeneratoric Anemia Following an ABO-Incompatible Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplantation: A Case Report. Üstün, Celalettin; Çelebi, Harika; Arat, Mutlu; ÖzcanMuhit; Dilek, İmdat; Gürman, Günhan; Demirer, Taner; İlhan, Osman; Keskin, Remzi; Koç, Haluk. Therapeutic Apheresis. Aug99, Vol. 3 Issue 3, p275. 3p.

  Heploidentik Kök Hücre Nakli  
  Güldane Cengiz Seval, Muhit Özcan – Hematolog, Türk Hematoji Derneği Yayını Şubat 2019

 • KONGRE SUNULARI

  • Updated Safety and Efficacy from the Copanlisib CHRONOS-1 Trial in Patients with Relapsed or Refractory Indolent B-Cell Lymphoma: Low Incidence of Late-Onset Severe Toxicities
  Dreyling, Martin; Santoro, Armando; Mollica, Luigina; Leppa, Sirpa; Follows, George; Lenz, Georg; Kim, Won Seog; Nagler, Arnon; Panayiotidis, Panayiotis; Demeter, Judit; Ozcan, Muhit; Kosinova, Marina; Bouabdallah, Krimo; Morschhauser, Franck; Stevens, Don A.; Trevarthen, David; Magagnoli, Massimo; Ishida, Tatiane; Lu, Cindy; Hiemeyer, Florian; Miriyala, Ashok; Garcia-Vargas, Jose; Childs, Barrett H.; Zinzani, Pier Luigi. BLOOD; DEC 7 2017; 130

  • Efficacy of Copanlisib Monotherapy in Patients with Relapsed or Refractory Marginal Zone Lymphoma: Subset Analysis from the CHRONOS-1 Trial
  Dreyling, Martin; Panayiotidis, Panayiotis; Egyed, Miklos; Follows, George; Mollica, Luigina; Nagler, Arnon; Ozcan, Muhit; Santoro, Armando; Ishida, Tatiane; Lu, Cindy; Hiemeyer, Florian; Garcia-Vargas, Jose; Childs, Barrett H.; Zinzani, Pier Luigi. BLOOD; DEC 7 2017; 130

  • Addition of Polatuzumab Vedotin to Bendamustine and Rituximab (BR) Improves Outcomes in Transplant-Ineligible Patients with Relapsed/Refractory (R/R) Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) Versus BR Alone: Results from a Randomized Phase 2 StudySehn, Laurie H.; Herrera, Alex F.; Matasar, Matthew J.; Kamdar, Manali; McMillan, Andrew K.; Kim, Tae Min; Kim, Won Seog; Hertzberg, Mark; Ozcan, Muhit; Penuel, Elicia; Cheng, Ji; Hirata, Jamie M.; Ku, Grace; Flowers, Christopher.BLOOD; DEC 7 2017; 130

  • Safety and Efficacy of the Combination of Ibrutinib and Nivolumab in Patients with Relapsed Non-Hodgkin Lymphoma or Chronic Lymphocytic Leukemia
  Younes, Anas; Brody, Joshua; Carpio, Cecilia; Lopez-Guillermo, Armando; Ben-Yehuda, Dina; Ferhanoglu, A. Burhan; Nagler, Arnon; Ozcan, Muhit; Avivi, Irit; Albareda, Francesc Bosch; Barrigon, Maria Dolores Caballero; Masood, Aisha; Streit, Michael; Alvarez, John; Ceulemans, Rob; Masouleh, Behzad Kharabi; Balasubramanian, Sriram; Schaffer, Michael; Wang, Shean-Sheng; Fourneau, Nele; Jurczak, Wojciech. BLOOD; DEC 7 2017; 130

  • Age Is Not Important for Autologous Peripheral Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Multiple Myeloma
  Ilhan, Osman; Seval, Guldane Cengiz; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Ozel, Fulya; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Akan, Hamdi; Beksac, Meral; Gurman, Gunhan. BLOOD; DEC 7 2017; 130

  • Dilemma-High Response Rates Vs High Toxicity: Autologous Stem Cell Transplantation for Lymphoma
  Atilla, Erden; Toprak, Selami Kocak; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem; Topcuoglu, Pervin; Akan, Hamdi; Arslan, Onder; Demirer, Taner; Beksac, Meral; Ilhan, Osman; Ozcan, Muhit; Gurman, Gunhan. BLOOD; DEC 7 2017; 130

  • Efficacy and Safety of Pembrolizumab in Relapsed/Refractory Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma (rrPMBCL): Updated Analysis of the Keynote-170 Phase 2 Trial
  Zinzani, Pier Luigi; Thieblemont, Catherine; Melnichenko, Vladimir; Bouabdallah, Krimo; Walewski, Jan; Majlis, Alejandro; Fogliatto, Laura; Caballero, Dolores; Christian, Beth; Gulbas, Zafer; Ozcan, Muhit; Salles, Gilles Andre; Shipp, Margaret A.; Chatterjee, Arkendu; Orlowski, Robert J.; Balakumaran, Arun; Armand, Philippe. BLOOD; DEC 7 2017; 130

  • Comparison of myeloablative vs reduced intensity conditioning regimens in stem cell transplantations for acute myeloid leukemia.
  Gurman, Gunhan; Guloksuz, Gozde Aydemir; Atilla, Erden; Atilla, Pinar Ataca; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Ozcan, Muhit; Arslan, Onder; Demirer, Taner; Akan, Hamdi; Ilhan, Osman; Beksac, Meral. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2017; 35

  • Intensive sequential chemoterapy with etoposide, mitoxantrone and cytarabine (EMA) as salvage in patients with AML relapsing after hematopoietic stem cell transplantation.
  Gokmen, Ayla; Soydan, Ender; Gokgoz, Zafer; Ozkumur, Kerem Ozan; Arslan, Onder; Ilhan, Osman; Ozcan, Muhit JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2017; 35

  • A single center experience with two decades of follow-up on patients with hairy cell leukemia.
  Ilhan, Osman; Atilla, Erden; Atilla, Pinar Ataca; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Demirer, Taner; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Akan, Hamdi; Beksac, Meral; Gurman, Gunhan.JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2017; 35

  • Comparing Conditioning Regimens for Autologous Stem Cell Transplantation in Lymphoma Patients
  Seval, Guldane Cengiz; Sahin, Deniz Goren; Soydan, Ender Akcaglayan; Ozcelik, Tulay; Gokmen, Ayla; Gokgoz, Zafer; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Arat, Mutlu. CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA; SEP 2018; 18; pS306-pS306

  • Comparison of Reduced Intensity Conditioning (RIC) Regimen and Myeloablative Conditioning (MAC) Regimen in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (Allo-HSCT) for Adult Patients with Acute Leukemia
  Gurman, Gunhan; Guloksuz, Gozde Aydemir; Atilla, Erden; Atilla, Pinar Ataca; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Ilhan, Osman; Akan, Hamdi; Beksac, Meral. BLOOD; DEC 2 2016; 128; 22

  • Therapeutic Plasma Exchange for Thrombotic Microangiopathy
  Ilhan, Osman; Atilla, Erden; Atilla, Pinar Ataca; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Akan, Hamdi; Demirer, Taner; Beksac, Meral; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Gurman, Gunhan. BLOOD; DEC 2 2016; 128; 22

  • The efficacy of tyrosine kinase inhibitors with steroid in phi- acute lymphoblastic leukemia.
  Gurman, Gunhan; Merter, Mustafa; Atilla, Erden; Sahin, Ugur; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Ilhan, Osman. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2016; 34; 15

  • 376: Catheter Thrombosis in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (Allo-HSCT) Recipients
  Gurman, Gunhan; Atilla, Erden; Atilla, Pinar Ataca; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Akan, Hamdi; Ilhan, Osman; Beksac, Meral. In Biology of Blood and Marrow Transplantation. March 2017 23(3) Supplement:S275-S276 Supplement Language: English.

  • 274: Management and Outcome of Central Nervous System (CNS) Involvement in Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)
  Atilla, Erden; Atilla, Pinar Ataca; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Akan, Hamdi; Beksac, Meral; Ilhan, Osman; Gurman, Gunhan; Ozcan, Muhit. In Biology of Blood and Marrow Transplantation. March 2017 23(3) Supplement:S251 Supplement Language: English.

  • 354: Allogeneic Stem-Cell Transplantation for Chronic Lymphocytic Leukemia
  Atilla, Erden; Atilla, Pinar Ataca; Pekcan, Gultekin; Ilhan, Osman; Gurman, Gunhan; Ozcan, Muhit; Arslan, Onder. In Biology of Blood and Marrow Transplantation. March 2017 23(3) Supplement:S262-S263 Supplement Language: English.

  Does Hypogammaglobulinemia at Diagosis Effects Survival and Infection Risk in Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)?
  Atilla, Erden; Atilla, Pinar Ataca; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Ilhan, Osman; Ozcan, Muhit; Arslan, Onder. BLOOD; DEC 2 2016; 128; 22,

  • First Multicenter, Randomized Phase 3 Study in Patients (Pts) with Relapsed/Refractory (R/R) Peripheral T-Cell Lymphoma (PTCL): Alisertib (MLN8237) Versus Investigator's Choice (Lumiere trial; NCT01482962)
  O'Connor, Owen A.; Ozcan, Muhit; Jacobsen, Eric D.; Vidal, Josep Maria Roncero; Trotman, Judith; Demeter, Judit; Masszi, Tamas; Pereira, Juliana; Ramchandren, Radhakrishnan; d'Amore, Francesco A.; Foss, Francine; Kim, Won-Seog; Leonard, John P.; Chiattone, Carlos Sergio; Zinzani, Pier Luigi; Liu, Hua; Jung, JungAh; Zhou, Xiaofei; Leonard, E. Jane; Ullmann, Claudio Dansky; Shustov, Andrei R.. BLOOD; DEC 3 2015; 126; 23

  • Age is Not an Important Factor for Autologous Peripheral Hematopoietic Stem Cell Mobilization and Collection in Patients with Multiple Myeloma
  Ilhan, Osman; Seval, Guldane Cengiz; Toprak, Selami Kocak; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Akan, Hamdi; Beksac, Meral; Gurman, Gunhan. BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION; MAR 2018; 24; 3; pS140-pS140

  • Do FMS-like Tyrosine Kinase 3 and Nucleophospmin 1 Gene Mutations Really Effect Survival in Acute Myeloid Leukemia ?
  Gunduz, Mehmet; Ataca, Pinar; Ozen, Mehmet; Atilla, Erden; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Beksac, Meral; Akan, Hamdi; Gurman, Gunhan; Ilhan, Osman; Konuk, Nahide; Arslan, Onder. BLOOD; DEC 6 2014; 124; 21

  • Upper and Lower Respiratory Tract Infections By Respiratory Viruses in Adult Recipients of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (Allo-HSCT)
  Atilla, Erden; Ataca, Pinar; Sahin, Didem; Topcuoglu, Pervin; Dolapci, Istar; Tekeli, Alper; Toprak, Selami Kocak; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Ozcan, Muhit; Gurman, Gunhan. BLOOD; DEC 3 2015; 126; 23

  •  Positive Impact of Chronic Graft-Versus Host Disease on Survival in 928 Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients
  Gurman, Gunhan; Ataca, Pinar; Atilla, Erden; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Yuksel, Meltem Kurt; Demirer, Taner; Akan, Hamdi; Arslan, Onder; Topcuoglu, Pervin; Beksac, Meral; Ilhan, Osman; Ozcan, Muhit. BLOOD; DEC 3 2015; 126; 23

  • Comparison of Two Different Doses of Corticosteroid Premedication for Antithymocyte Globulin in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
  Merter, Mustafa; Atilla, Erden; Sahin, Ugur; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Gurman, Gunhan; Ilhan, Osman; Akan, Hamdi; Beksac, Meral; Toprak, Selami Kocak.BLOOD; DEC 3 2015; 126; 23

  • Is Initial CD3+T Cell Dose in Donor Lymphocyte Infusion for Relapsed Hematological Malignancies a Prognostic Determinant?
  Atilla, Erden; Ataca, Pinar; Toprak, Selami Kocak; Yuksel, Meltem Kurt; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Ilhan, Osman; Beksac, Meral; Akan, Hamdi; Gurman, Gunhan; Bozdag, Sinem Civriz. BLOOD; DEC 3 2015; 126; 23

  • Seroprevalence for Toxoplasma Gondii in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients
  Atilla, Erden; Ataca, Pinar; Balli, Sevinc; Isikoglu, Baris; Topcuoglu, Pervin; Ozcan, Muhit; Akan, Hamdi. BLOOD; DEC 3 2015; 126;

  • Clinical Reflection of Immunophenotyping in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: Experience of a Single Cente
  Sahin, Ugur; Merter, Mustafa; Ataca, Pinar; Atilla, Erden; Atesagaoglu, Berna; Pekcan, Gultekin; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Ilhan, Osman; Akan, Hamdi; Beksac, Meral; Konuk, Nahide; Gurman, Gunhan. BLOOD; DEC 6 2014; 124; 21

  • Fertility in Our Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Patients
  Topcuoglu, Pervin; Ataca, Pinar; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Konuk, Nahide; Akan, Hamdi; Ilhan, Osman; Beksac, Meral; Gurman, Gunhan. BLOOD; DEC 6 2014; 124; 21

  • Defibrotide for Prophylaxis of Hepatic Veno-Occlusive Disease in Autologous, Non-Purged Peripheral Stem Cell Transplantation for High Risk Neuroblastoma Patients
  Unal, Emel; Tacyildiz, Nurdan; Yavuz, Gulsan; Dincaslan, Handan; Tanyildiz, Gulsah; Ayyildiz, Erol; Ozcan, Muhit. BLOOD; DEC 6 2014; 124; 21

  • The Efficacy of Tyrosine Kinase Inhibitors with Steroid As First Line Induction Therapy in Ph plus Acute Lymphoblastic Leukemia
  Gurman, Gunhan; Merter, Mustafa; Ataca, Pinar; Ozen, Mehmet; Atesagaoglu, Berna; Gunduz, Mehmet; Pekcan, Gultekin; Sahin, Ugur; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Ozcan, Muhit; Ilhan, Osman; Atilla, Erden. BLOOD; DEC 6 2014; 124; 21

  • Is R-CODOX-M/IVAC Inferior to Other Regimens in Burkitt's Lymphoma: A Single Center Experience
  Atilla, Erden; Sahin, Ugur; Ataca, Pinar; Uslu, Atilla; Kircali, Ekin; Atesagaoglu, Berna; Pekcan, Gultekin; Merter, Mustafa; Gunduz, Mehmet; Ozen, Mehmet; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Demirer, Taner; Akan, Hamdi; Gurman, Gunhan; Beksac, Meral; Ilhan, Osman; Konuk, Nahide; Ozcan, Muhit. BLOOD; DEC 6 2014; 124; 21

  • The Effect of Nilotinib in Chronic Myeloid Leukemia Treatment Dose on Spermatogenesis and Folliculogenesis in a Healthy Mouse Model
  Seval, Guldane; Ozkavukcu, Sinan; Seval, Murat; Ayli, Meltem; Ozcan, Muhit. BLOOD; DEC 6 2014; 124; 21

  • Management of Hemorrhagic Cystitis after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
  Gurman, Gunhan; Atilla, Erden; Ozen, Mehmet; Kubilay, Pinar; Yilmaz, Gulden; Gunduz, Mehmet; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Akan, Hamdi; Ilhan, Osman; Beksac, Meral; Topcuoglu, Pervin. In Abstracts from the 2014 BMT Tandem Meetings, Biology of Blood and Marrow Transplantation. February 2014 20(2) Supplement:S194-S195 Supplement Language: English.

  • Treatment Approaches in Acute Leukemia Patients Relapsing Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
  Topcuoglu, Pervin; Gunduz, Mehmet; Ozen, Mehmet; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Ilhan, Osman; Akan, Hamdi; Beksac, Meral; Konuk, Nahide; Gurman, Gunhan. BLOOD; DEC 6 2014; 124; 21

  • A rare manifestation: Primary mediastinal large-b cell lymphoma
  Atilla, Erden; Ataca, Pinar; Ilhan, Osman; Arslan, Onder; Gurman, Gunhan; Ozcan, Muhit. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2016; 34; 15

  • Age as a decision factor for doing autologous stem cell transplantation in fit patients with myeloma and lymphoma.
  Ilhan, Osman; Atilla, Erden; Ataca, Pinar; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Yuksel, Meltem Kurt; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Akan, Hamdi; Beksac, Meral; Gurman, Gunhan. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2016; 34; 15

  • Successful treatment in primary central nervous system lymphoma.
  Atilla, Erden; Ataca, Pinar; Toprak, Selami Kocak; Yuksel, Meltem Kurt; Topcuoglu, Pervin; Ilhan, Osman; Gurman, Gunhan; Ozcan, Muhit. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2016; 34; 15

  • Prospective study of brentuximab vedotin in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma patients who are not suitable for stem cell transplant or multi-agent chemotherapy.
  Walewski J; Hellmann A; Siritanaratkul N; Ozsan GH; Ozcan M; Chuncharunee S; Goh

  • AS; Jurczak W; Koren J; Paszkiewicz-Kozik E; Wang B; Singh S; Huebner D; Engert A; von Tresckow B, British Journal Of Haematology [Br J Haematol], ISSN: 1365-2141, 2018 Aug 30

  • Azacitidine in combination with ATRA, valproic acid in elderly AML patients.
  Ozcan, Muhit; Bozdag, Sinem Civriz; Atesagaoglu, Berna; Atilla, Erden; Ataca, Pinar; Toprak, Selami Kocak; Yuksel, Meltem Kurt; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ilhan, Osman; Akan, Hamdi; Konuk, Nahide; Gurman, Gunhan. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2015; 33; 15

  • Does chronic lymphocytic leukemia occur in younger adults in Turkey?
  Pekcan, Gultekin; Atilla, Erden; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Yuksel, Meltem Kurt; Topcuoglu, Pervin; Akan, Hamdi; Ilhan, Osman; Gurman, Gunhan; Ozcan, Muhit; Arslan, Onder. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2015; 33; 15

  • CML leukemic stem cell (CML LSC): Its existence in patients who achieved cytogenetic/molecular response under treatment of TKI.
  Ilhan, Osman; Uslu, Atilla; Toprak, Selami Kocak; Topcuoglu, Pervin; Atilla, Erden; Ataca, Pinar; Ozturk, Aydin; Dalva, Klara; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2015; 33; 15

  • Allogeneic stem cell transplantation results in our myelodysplastic syndrome (MDS) patients.
  Gurman, Gunhan; Ataca, Pinar; Aydin, Tolga; Atilla, Erden; Bozdag, Sinem Civriz; Toprak, Selami Kocak; Yuksel, Meltem Kurt; Topcuoglu, Pervin; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Beksac, Meral; Ilhan, Osman; Akan, Hamdi; Konuk, Nahide; Arslan, Onder. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2015; 33; 15

  • Minimal Residual Plasma Cell Content of Autulogous Grafts, Chemosensitivity to Induction or High Dose Therapy and Pre/Post Transplant PET Negativity Predict Long Term Disease Free Survival in Multiple Myeloma.
  Bakanay, Sule Mine; Dalva, Klara; Koksoy, Berna Elif; Ayyildiz, Erol; Ozcan, Muhit; Ilhan, Osman; Beksac, Meral. BLOOD; NOV 16 2012; 120; 21

  • Splenectotny-only approach for the first-line treatment of splenic marginal zone lymphoma
  Ozcan, Muhit; Sevel, Guldane Cengiz; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Gurman, Gunhan; Kuzu, Isinsu. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2014; 32; 15

  • Comparison Of Flow Cytometric and Clinical Findings In Patients With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
  Demirer, Taner; Baslar, Suphi; Uysal, Vasif Akin; Beksac, Meral; Ozen, Mehmet; Konuk, Nahide; Ilhan, Osman; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Topcuoglu, Pervin; Gurman, Gunhan. BLOOD; NOV 15 2013; 122; 21

  • Comparison of allogeneic stem cell transplantations in chronic myeloid leukemia before and after the era of tyrosine kinase inhibitors.
  Ozcan, Muhit; Ozturk, Bengi; Ozen, Mehmet; Topcuoglu, Pervin; Arat, Mutlu; Arslan, Onder; Ilhan, Osman; Akan, Hamdi; Beksac, Meral; Konuk, Nahide; Gurman, Gunhan. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2013; 31; 15

  • Hepa systems in hematology clinic to ameliorate the increased fungal infection risk owing to environmental changing.
  Gurman, Gunhan; Ozen, Mehmet; Yilmaz, Gulden; Coskun, Belgin; Topcuoglu, Pervin; Ozturk, Bengi; Ozcan, Muhit; Arslan, Onder; Ilhan, Osman; Beksac, Meral; Ismail, Balik; Akan, Hamdi. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY; MAY 20 2013; 31; 15

  • Flow Cytometric Analysis of T Cell Functions in CML Patients Under Imatinib Therapy.
  Sahin, Deniz Goren; Dalva, Klara; Meric, Sema; Gurman, Gunhan; Ozcan, Muhit; Arslan, Onder; Arat, Mutlu. BLOOD; NOV 16 2008; 112; 11; p911-p911

  • 180 - Retrospective Analysis Leam Conditioning for Autologous Stem Cell Transplantation.
  Soydan, Ender; Gokmen, Ayla; Gökgöz, Zafer; Ilhan, Osman; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit. Biology of Blood & Marrow Transplantation. Mar2018 Supplement, Vol. 24, pS146-S146. 1p.

  • 173 - Age is Not an Important Factor for Autologous Peripheral Hematopoietic Stem Cell Mobilization and Collection in Patients with Multiple Myeloma.
  Ilhan, Osman; Seval, Guldane Cengiz; Toprak, Selami Kocak; Bozdag, Sinem Civriz; Yuksel, Meltem Kurt; Topcuoglu, Pervin; Arslan, Onder; Ozcan, Muhit; Demirer, Taner; Akan, Hamdi; Beksac, Meral; Gurman, Gunhan. Biology of Blood & Marrow Transplantation. Mar2018 Supplement, Vol. 24, pS142-S142. 1p.

  • Efficacy and Safety Study of Lenalidomide Plus R-CHOP Chemotherapy Versus Placebo Plus R-CHOP Chemotherapy in Untreated ABC Type Diffuse Large B-cell Lymphoma (ROBUST)

 • TEZLER

  Hematolojik kanserler nedeniyle kemoterapi alan hastalarda egzersizin yaşam kalitesi, tedavi süreci ve laboratuvar bulgularına etkilerinin değerlendirildiği prospektif bir araştırma  Oktay, Esen İsmet. Ankara : [yayl. y.], 2014. 32 s. : şkl., tbl. ; 29 cm. Language: Turkish

  Akut lösemide doku faktörü: Serap Gökrem Kılıç Kılıç, Serap Gökrem. Ankara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999 63 s. tbl., şkl. 29 cm Language: Turkish

  Granülosit koloni uyaran faktör kullanımının allojenik kök hücre transplantasyonu vericilerinde doku faktörü ekspresyonu ve hemostaz üzerine etkileri Pervin Topçuoğlu Topçuoğlu, Pervin. Ankara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000 54 s. tbl., şkl. 29 cm Language: Turkish

  Kemik iliği transplantasyonu uygulanan hastalarda serum granülosit-koloni uyaran faktör düzeylerinin klinik seyirle ilişkisi/ Muhit ÖzcanÖzcanMuhit. Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1992. 49 s.: tbl.,şkl.; 29 cm. Language: Turkish

  Akut nonlenfoblastik lösemi tedavisinde dipridamol kullanımı Muhit ÖzcanÖzcanMuhit. Ankara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 37 s. tbl.,şkl. 29 cm Language: Turkish

  Allojeneik kök hücre nakli yapılan akut myeloblastik ve kronik myelositer lösemi hastalarında haftalık ADAMTS 13 enzim tayini ve komplikasyonlarla ilişkisi / Sinem Civriz Bozdağ Bozdağ, Sinem Civriz. Ankara : [yayl. y.], 2005. 50 y. : grf., şkl., tbl. ; 29 cm Language: Turkish

  Aktivite protein C rezistansının ABO kan gruplarıyla ilişkisi / Ayça Dilara Kasapoğlu Kasapoğlu, Ayça Dilara. Ankara : [yayl. y.], 2002. 50 s. : tbl., grf., şkl. ; 29 cm. Language: Turkish

  Allojenik hematopoetik kök hücre nakli sonrası görülen mukozit ile HLA tipleri ilişkisi / Gökhan Kabaçam Kabaçam, Gökhan. Ankara : [yayl. y.], 2006. 39 y. : tbl. ; 29 cm. Language: Turkish,

 • PROJELER

 • KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

  •  Hematolog, Hematopoetik Kök Hücre Nakli - Türk Hematoloji Derneği Yayını Şubat 2019
 
Bilgi Bankası Genel Bilgiler
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Sıkça Sorulan Sorular
Bize Sorun Cevapları Öğrenin